Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Семейно положение

 • Раждане
 • Брак
 • Смърт
 • Признаване на дете
 • Признаване на съдебни решения от друга държава
 • Гражданското състояние обхваща целия комплекс от факти или волеизявления, отнасящи се до живота на гражданите: раждане, брак, смърт, развод, гражданство. Регистрирането на тези факти е в компетенцията на длъжностните лица по гражданско състояние, чиито функции в Италия се изпълняват от общините., а в чужбина – от Консулските служби.

 • Отделът по гражданско състояние на дадено Дипломатическо представителство или Консулство се занимава:
  • с водене на регистрите по гражданско състояние (четири на брой: гражданство, раждане, брак или смърт) за актове, издадени в самото Консулство;
  • с приемане на актове, издадени от чуждестранни власти и предаването им за вписване в италианските общини;
  • с приемане на съдебни решения и мерки, постановени в чужбина (напр. развод, осиновяване и т.н.) и предаването им на италианските компетентни институции;
  • с предаване на искания за промяна на име или фамилия до компетентните Префектури;
  • с изготвяне на протоколи за оповестяване на сключени бракове и тяхното он-лайн публикуване в пространството за обяви на Консулството;
  • със сключване на брак в Консулството, когато , разбира се, това не влиза в противоречие с местните закони. Може да бъде отказано сключване на брак, ако Консулството няма териториална компетентност за желаещите да го сключат лица.

 • Италианските граждани се задължават да декларират всички промени в гражданското им състояние (като представят съответните актове или други документи), настъпили по време на престоя им в чужбина, в Консулската служба с териториална компетентност за мястото на събитието.

 • Актовете за гражданско състояние, отнасящи се до настъпили в чужбина събития, могат да бъдат представени от заинтересуваните лица или от всеки, който има интерес, или директно на италианската Община по местоживеене (виж чл. 12, параграф 11, Указ на Президента на Републиката 396/2000) или на компетентната Консулска служба (по местоживеене на заинтересуваното лице или Консулската служба с териториална компетентност за мястото на издаване на актовете).

 • За актовете, издадени от страни, които са приели Виенската конвенция от 8 септември 1976 г., предвиждаща издаването на многоезичен формуляр, не се изисква превод и легализация. Тези страни са: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Франция, Германия, Италия Люксембург, Македония, Черна гора, Холандия, Полша, Португалия, Сърбия, Словения, Испания, Турция и Швейцария.