Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Непълнолетни лица

Закрилата,  която се оказва на малолетни лица, лишени и от двамата родители, може да бъде сравнена с родителските права.
Правната основа на закрилата на малолетно лице, живеещо в чужбина, се определя от членове 33-35 на постановление № 71/2011, уредени от чл. 343 – чл. 399 на гражданскопроцесуалния кодекс, които завеждащият консулска служба – в качеството си на съдия-попечител – е длъжен да прилага.

Когато малолетният италиански гражданин притежава двойно гражданство (на италианския си родител и на държавата, в която пребивава), длъжността съдия-попечител може да бъде трудно изпълнима.
В случаите на двойно гражданство, всяко предприето действие от страна на консулските власти може да бъде възпрепятствано, пред вид на това, че действащото законодателство в чуждата държава би могло да:
• счита за второстепенно италианското гражданство;
• предвижда в изключителна степен прилагането на закрила на малолетното лице.