Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Клетвени декларации

Това е декларация, която заинтересуваното лице пише и подписва в свой интерес относно състояния, факти и лични качества, и която използва в отношенията си с публичната администрация (ПА) и с ръководителите на обществените услуги. В отношенията с частно лице прибягването до клетвената декларация е оставено на желанието на лицето.

На 1 януари 2012 г. влязоха в сила новите разпоредби относно удостоверенията и заместващите декларации по чл. 15 от закон № 183 от 12 ноември 2011 г. Считано от тази дата удостоверенията ще бъдат валидни само в отношенията между частни лица, докато Публичните Администрации няма да могат повече да изискват или приемат удостоверенията, които винаги трябва да бъдат замествани от клетвени декларации.

Нормите за клетвени декларации се прилагат за италиански граждани и такива на Европейския съюз, както и за граждани извън европейската общност, пребиваващи в Италия, и се отнасят само за данни, които могат да бъдат проверени или удостоверени в Италия от публични лица.

 • Декларация, заместваща удостоверение (чл. 46 УПР 445/2000)С декларация могат да бъдат доказани следните факти:
  • Дата и място на раждане;
  • адрес;
  • гражданство;
  • ползване на граждански и политически права;
  • семейно положение – ерген, семеен, вдовец или свободен;
  • декларация за живот;
  • раждане на дете, смърт на съпруг, предци или потомци;
  • вписване в регистри и списъци на публични администрации;
  • принадлежност към професионални сдружения;
  • дипломи, издържани изпити;
  • притежавана проф.квалификация, документ за специализация, хабилитация, обучение, актуализация и техническа квалификация;
  • състояние на доходите за отпускане на облаги от всякакъв вид, предвиждани от специални закони;
  • изпълнение на конкретни данъчни задължения с указване на получената сума;
  • данъчен код, код по ДДС и всякакви данни, налични в данъчния регистър;
  • състояние на безработица;
  • пенсиониране и категории пенсионери;
  • качество на студент;
  • качество на юридически представител на физически или юридически лица, на попечител, настойник и под.;
  • записване в асоциации или социални формации от всякакъв вид;
  • всички положения, отнасящи се за изпълнение на военните задължения, вкл. онези, удостоверени в новобранския лист за военната служба;
  • че лицето не е осъждано и срещу него не са прилагани превантивни мерки , граждански решения и административни мерки, вписвани в съдебната картотека според действащите нормативи;
  • че лицето не знае да е обект на наказателни действия;
  • издръжка на лице;
  • всички данни пряко известни на лицето, съдържащи се в регистъра по гражданско състояние;
  • че не се намира в ликвидация или фалит или че не е подал молба за споразумение.

Гражданинът не трябва да плаща никаква таксова марка когато употребата на документа по закон е освободена от такава.

Молбите и декларациите, подавани в ПА може да се изпращат и по факс и по електронна поща.

 • Декларация, заместваща официално заверен  документ (чл. 47 УПР 445/2000)

  Заинтересуваните лица могат да прибегнат до декларация, заместваща официално заверен  документ за всички състояния, факти и лични качества, за които им е известно, и които не могат да бъдат удостоверени от публичната администрация.

  Тази декларация може да се отнася и за обстоятелства, засягащи други лица, за които заявителят пряко познава, както и съответствието с оригинала на копия на документи или документи, съхранявани или издадени от публична администрация, на копия от публикации, на копия на дипломи или служебни бележки или на данъчни документи, които трябва задължително да бъдат пазени от частните лица.

  Възможността да ползват клетвена декларация не е позволена никога за удостоверенията:

  • медицинско;
  • здравни;
  • ветеринарно;
  • за произход;
  • за съответствие в ЕС;
  • за марки и патенти.

  Когато администрациите имат съмнения за истинността на клетвените декларации, те са длъжни да извършват необходимите проверки.

  В случай, че бъдат открити лъжливи декларации, документната измамата и употребата на фалшиви документи се наказват съгласно наказателния кодекс и специалните закони в тази материя (чл. 76 ППР 445/2000). Освен това деклариращият губи евентуалните ползи,  постигнати благодарение на разпоредби, основани на неистински декларации.