Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Пенсии и социално осигуряване

СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

Под  “социална сигурност” се разбира съвкупност от действия, целящи полагането на грижи за граждани, които са в състояние на нужда; тези действия варират от безплатни грижи за бедните до създаването и интеграцията на органи и институти, които да осигурят на нетрудоспособните и лишени от средства за издръжка и социална помощ граждани издръжка и социална помощ, а на работещите – подходящи средства за живеене, в случаите на злополука, болест, инвалидност, старост и безработица.

Социалното осигуряване обхваща:

  • Социално подпомагане, чиято обща функция е закрила на нуждаещите се, насочена към всички граждани в случай на нужда;
  • социално осигуряване, чиято специфична функция е насочена към  закрила на работещите.

За повече подробности и за да научите изискванията за услуги, предвидени от закона, разгледайте следния сайт:  www.inps.it.

МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
Под “международна социална сигурност ” се разбира социалната закрила на гражданите на една държава, постоянно живеещи в друга държава, осигурена посредством международни регламенти. В Европейския съюз социалната закрила се осъществява чрез прилагането на регламенти (ЕС) за социално осигуряване, директно приложими в 27-те държави членки към настоящия момент.

От 1 юни 2002 г. тези нормативни актове бяха приети и във Конфедерация Швейцария, със специално споразумение.
Извън Европейския съюз социалната закрила се осъществява чрез двустранни споразумения.
За повече подробности посетете сайта: www.inps.it.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ В ЧУЖБИНА ОТ ИНСТИТУТ ИНПС
За изплащане на пенсиите (над 411 хиляди) на имащите право лица, живеещи в чужбина (в 131 страни), ИНПС използва кредитната институция,  спечелила провеждания на всеки три години конкурс. Банката, извършваща тази услуга, действа чрез кореспондиращи кредитни институции в различнита държави.

Пенсиите на живеещите в чужбина лица се изплащат ежемесечно. Пенсиите, чиято стойност е по-ниска от определената по закон, сe изплащат на всеки шест месеца, както на пенсионерите в Италия. По принцип изплащането на пенсиите става чрез превеждането им по текуща сметка на пенсионера.

Банката, на която е възложено изплащането на пенсията, има задачата да провери един път годишно съществуването на получаващото пенсия лице и неговия адрес.

От февруари 2012 г. изплащането на пенсиите в чужбина е поверено на Ситибанк.

Условията, договорени между ИНПС и Ситибанк за доказване съществуването на лицето (удостоверение за живот), предвиждат пенсионера да попълни „Бланка за удостоверяване на живота“ (която ще получи от същата банка на своя адрес), да я подпише, като подписа му бъде заверен от Консулската служба или от официален служител, признат от законите на страната му по местоживеене, и да го изпрати на банката. На сайта www.inps.citi.com се намира цялата необходима информация, между която и списък на служителите, хабилитирани да заверяват Удостоверението за живот във всяка страна или географски район, и телефонните номера и и-мейлите за оказване помощ на абонатите, към които заинтересуваните могат пряко да се обръщат.