Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

Електронна лична карта (CIE)

 

Електронна лична карта (CIE)

>> ВНИМАНИЕ: ВАЛИДНОСТТА НА ДОКУМЕНТИТЕ, ЧИЙТО СРОК Е ИЗТЕКЪЛ ИЛИ ИЗТИЧА, СЕ УДЪЛЖАВА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. САМО С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТ, А НЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ.

Считано от 10 ноември 2020 г. няма да бъде възможно издаването на лични карти на хартиен носител (CIC). Заявления, подадени след тази дата, няма да бъдат взети под внимание.
Считано от 16 ноември 2020 г. ще бъде възможно да се запази час за издаване на електронна лична карта CIE чрез онлайн портала Prenotami, като се следва процедурата за запазване, описана по-долу (внимание: няма да бъде възможно да се поиска издаване на CIE директно на гишето, без да имате предварително заявен онлайн час).
Считано от 1 декември 2020 г. Консулската служба на Посолството на Италия в София издава Електронна лична карта (CIE) (формат на пластмасова карта).

ЕЛЕКТРОННА ЛИЧНА КАРТА

1) Какво представлява електронна лична карта?
Личната карта е документ за удостоверяване на самоличност, който е валиден за идентифициране и движение в Европейския съюз, в някои държави от Шенгенското пространство (напр. Исландия, Норвегия и Швейцария) и в други държави, с които са постигнати двустранни споразумения (вж. индивидуалните "карти на страните" на уебсайта www.viaggiaresicuri.it).
Електронната лична карта (CIE) е новата лична карта пластмасов формат, която освен че изпълнява същите функции като хартиената, дава възможност и за достъп до онлайн услугите на публичните администрации в Италия.

2) На кого може да бъде издадена електронната лична карта?
Консулската служба на Посолството на Италия в София може да издава лична карта само на италиански граждани с редовно местожителство в консулския им район, регистрирани в консулския регистър и чиито лични данни вече са налични в Регистъра A.I.R.E. (Регистър на италианците с местожителство в чужбина) към Министерството на вътрешните работи.
Освен в изключителни случаи, за момента електронна лична карта (CIE) се издава само на лицата, които нямат друга валидна лична карта, на лицата с изтичащ срок на валидност на личната карта (от 6 месеца преди датата на изтичане на валидността) или в случай, че предишната лична карта е била открадната, изгубена или повредена.
Тези, които не са регистрирани в A.I.R.E., трябва първо да уредят вписването си в Регистъра през портала FAST IT и да изчакат да бъдат вписани в регистъра от компетентната италианска община (за граждани, които не са регистрирани в А.I.R.E., отговорността за издаване на личната карта остава на общината по местоживеене) преди да подадат заявление за издаване.
За целите на регистрацията в базата данни A.I.R.E. на италианските граждани, родени в чужбина, е абсолютно необходимо актът им за раждане вече да е вписан в регистрите за гражданско състояние към съответната община.
В случай на смяна на адреса на местоживеене (адресът е различен от този, който е бил съобщен на Консулската служба), трябва да се заяви промяната на адреса чрез портала FAST IT.
Освен това, за да получите електронна лична карта CIE, е абсолютно необходимо да валидирате данъчния си код в Агенцията за приходите. Ако италианският гражанин няма издаден данъчен код или последният не е бил валидиран, Консулската служба ще има грижата да го изиска от Агенцията по приходите.

3) От кога е възможно да се кандидатства за електронна лична карта (CIE)?
Може да поискате час за издаване на електронна лична карта от 16 ноември 2020 г.

4) Как да кандидатствам за електронна лична карта (CIE)?
Заявлението за електронна лична карта трябва да бъде подадено изключително чрез използване на онлайн портала Prenotami .Кликнете тук, за да влезете в системата.

5) Как да си запиша час през онлайн портала Prenotami?
Ако сте потребител, който вече е регистриран в онлайн портала Prenotami, трябва да кликнете върху полето "вписване като регистриран потребител" и да въведете вашите идентификационни данни:
Потребителско име: вашият имейл адрес
Парола: тази, която сте посочили в момента на регистрацията и оттам може да изберете услугата "Електронна лична карта " (CIE) и да попълните страницата, като въведе данните на лицето, което трябва да получи личната карта (т.нар. "заявител"). Затова ако се налага да запазите час за подновяване на лична карта на дете, независимо че този, който физически запазва час е родителят, в резервацията трябва да се посочат данните на детето.
След това ще получите достъп до календара за запазване на часове и ще можете да изберете удобна за вас дата за срещата.
Внимание: ако потребителят вече е регистриран, но в друго Консулство, преди да пристъпи към запазване на час, след като е влязъл в акаунта си той трябва първо да промени посоченото седалище на консулството чрез създадената за целта команда "промяна на седалище", която се намира на първата страница в ляво. Ако сте нов потребител, трябва първо да се регистрирате в портала, като кликнете върху "Регистрация на нов потребител". След като регистрацията приключи, трябва да влезете в системата за запазване на часове и да въведете вашите идентификационни данни, само така ще може да получите достъп до страницата на предлаганите услуги и да продължите нататък, както е описано по-горе.
От момента на подаване на заявлението за час, до назначаването му, процедурата отнема поне петнадесет дни, което дава възможност на Консулската служба да осъществи контрол върху личните данни на заявителя, да изясни евентуални несъответствия между данните, които се намират в консулския регистър и данните, които се намират в регистъра на общината в Италия, и да провери дали няма причини, които да възпрепятстват издаването на документа.
>> ВНИМАНИЕ: В случай, че след проверката се появят причини, които възпрепятстват (временно или не) издаването на електронна лична карта CIE, Консулската служба ще се свърже със заявителя за отмяна на срещата.

6) Каква е необходимата документация, която трябва да носите със себе си по време на срещата, за да заявите издаване на електронна лична карта CIE?

В деня на определената среща заявителят трябва да представи на гише:
- предишна лична карта (ако не притежава гакава, тогава друг документ за самоличност; ако няма друг документ за самоличност, са необходими двама свидетели); ако заявителят на електронна лична карта CIE е непълнолетно лице, то придружаващият го родител трябва също да представи документ за самоличност.
- 1 биометрична снимка (актуална, анфас, цветна, във формат 35 x 45 мм).
- в случай ,че заявителят е дете под 18-годишна възраст, е необходим документ за съгласие от другия родител, независимо от семейното му положение (неомъжена /неженен, омъжена/ женен, разделен/а или разведен/а).
- ако другият родител не е гражданин на Европейския съюз, неговият подпис върху документа за съгласие трябва да бъде удостоверен: или в Консулския отдел по време на срещата, или в общината по местоживеене или друга държавна служба, или от нотариус. За да се провери достоверността на представеното съгласие, е необходимо детето вече да е регистрирано в регистъра за населението или да се представи оригиналът на акта му за раждане, в който са посочени майката и бащата на детето.
- в случай, че заявителят не притежава предишния си документ за самоличност поради кражба или изгубване, е необходимо по време на срещата да подаде на гишето заявление за обявяване на кражба или изгубване, заедно с евентуална жалба, която е била подадена до българските власти.
- суми брой в местна валута лева , за извършване на плащане за електронна лична карта CIE.
Цените на електронната лична карта са както следва:
- 21.95 евро (равняващи се на 42.95 лева) при първо издаване или подновяване;
- 27.11 евро (равняващи се на 53.05 лева) в случай на издаване на дубликат (нова лична карта издадена преди 180 дни от изтичане на предишната поради кражба, изгубване или повреда.)
Плащането може да бъде извършено само в брой и само в местна валута (ЛЕВА).

7) Какви са действията, които ще бъдат извършени в деня на срещата?
В деня на срещата служителят от Консулски отдел, получава изброените в предишната точка документи, извършва разпознаване и проверка на снимката и снема пръстовите отпечатъци и дигитален подпис от заявителя за лична карта (изключение правят децата под 12 години). Дори и непълнолетните деца под 12-годишна възраст трябва да присъстват на срещата, тъй като е необходимо да бъдат идентифицирани от служителя в Консулски отдел. Непълнолетните граждани винаги трябва да бъдат придружени от един от техните родители или от лицето, носещо родителска отговорност.

8) Как се получава електронната лична карта CIE?
Електронната лична карта CIE се издава от Министерството на вътрешните работи и се изработва от Полиграфическия институт и държавата печатница, което я изпраща като препоръчана пратка до адреса на пребиваване (или адрес), деклариран от заявителя. Освен в изключителни случаи, CIE трябва да пристигне по пощата в рамките на 15 дни от деня на срещата (сънародникът може сам да проследи препоръчаната пратка директно онлайн, чрез кода за проследяване на пратката). В случай, че не бъде получена или е изтекъл срокът за връчване от пощенския клон, пратката се връща в Консулския отдел за последващи опити да бъде доставена.

9) Колко време е валидна личната карта?
Валидността на личната карта варира в зависимост от възрастта на притежателя и е:
- 3 години за непълнолетни лица на възраст между 0 и 3 години;
- 5 години за непълнолетни лица на възраст между 3 години и навършване на пълнолетие (18 години);
- 10 години от 18 годишна възраст нататък.

10) Какво представлява е документът за съгласие?
Документът за съгласие представлява декларация, предвидена от италианското законодателство, която родителят може да подпише лично и да я използва за издаване на лична карта на непълнолетното си дете или да изготви заместваща декларация за удостоверение; към документа за съгласие трябва да бъде приложено фотокопие на документа за самоличност на родителят, който я подава. Ако другият родител не е гражданин на Европейския съюз, подписът му трябва да бъде лично удостоверен от Консулския отдел или в общината по местоживеене или от друг компетентен орган (нотариус). За да се провери достоверността на представения акт за съгласие, е необходимо непълнолетното лице да бъде регистрирано в регистъра на населението или да бъде представен оригиналния му акт за раждане , в който са посочени майката и бащата на детето. В случай на смърт на един от родителите е необходимо да се представи смъртния на същия.


11) Възможно ли е да сменя личната си карта?
Не. Личната карта е документ за самоличност, а не документ за пребиваване или семейно положение. Не е възможно адресът Ви да се актуализира на картата.


12) Възможно ли е омъжените жени да въведат фамилията на съпруга си?
Не, не е възможно.

Контакти на отдела, издаващ лични карти: имейл адрес: consolare.sofia@esteri.it
За допълнителна информация и подробности посетете следния сайт:
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/documenti_di_viaggio/carta_identita.html


1189