Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

Издаване на ендорсмънт

 

Издаване на ендорсмънт

ИЗДАВАНЕ НА ЕНДОРСМЪНТ

Консулската служба на посолството на Италия в София издава „ендорсмънт“ на свидетелства за правоспособност по изискванията на ИМО-Конвенция STCW-1978 на Офицери палубна и машинна команда, на Корабен електротехник и на Корабен радиооператор за СМСББ/GMDSS, които са придобили правоспособността си в България с цел да се качат на кораби плаващи под италиански флаг.

Необходима документация:

1) заявление за издаване на Ендорсмънт, на бланка на консулската служба – натиснете тук, за да изтеглите бланката (all.14).

2) Оригинал на свидетелството за правоспособност, което дава право на морското лице да изпълнява съответната длъжност, придружен от едно фотокопие.

3) 2 броя снимки за документи (актуални и напълно еднакви)

5) Моряшка книжка - оригинал и фотокопие.

6) оригинал на документ за самоличност на лицето (паспорт), придружен от едно фотокопие.

7) Капитанът на кораба следва да представи, в допълнение на предходните документи, удостоверение за познание на езика и на италианското законодателство, издадено от италианската морска администрация. Ако капитанът не разполага с такова удостоверение бива разрешено качването на италиански кораб само ако същият възложи на първи палубен офицер с италианско гражданство или на първи палубен офицер от европейската общност, който разполага с такова удостоверение, задачата да води бордовите дневници и да съставя актовете за гражданско състояние, но за период не повече от шест месеца.

8) Офицерите с длъжности различни от тези на капитана трябва да представят, в допълнение на документите по предходните точки, декларация от корабособственика, която да удостоверява познание на италианското морско законодателство и на бордовия език. (бланка на декларацията може да изтеглите от тук all.14ter). Декларацията трябва да бъде придружена от фотокопие на документ за самоличност на лицето, която я е подписало.

Горепосочените документи трябва да бъдат предварително изпратени по елекронна поща на следния мейл: consolare.sofia@esteri.it, докато оригиналите следва да бъдат представени от морското лице в момента на явяване за издаването на Ендорсмент.

Таксата за издаването на Ендорсмънт е 65,95 лева (33,7 Евро), които трябва да бъдат платени само и единствено в местна валута български ЛЕВ и в брой в момента на издаването на документа.

За получаването на Ендорсмънт е необходимо заинтересованото лице да се яви лично, за да положи подписа си пред длъжностното лице в консулската служба.

 

ИЗДАВАНЕ НА ТРИМЕСЕЧНО РАЗРЕШИТЕЛНО (временен ЕНДОРСМЪНТ)

При неотложна спешност консулската служба в София може да издаде временен Ендорсмънт със срок на валидност 90 дена, чиято валидност може да бъде удължена с още 90 дена.

Необходима документация:

1) заявление за издаване на Ендорсмънт, на бланка на консулската служба – натиснете тук, за да изтеглите бланката (all.14 quater).

2) молба за издаване на временен Ендорсмънт, изпратена от правния консултант на корабособственика, в която да са посочени причините поради които се иска временен Ендорсмънт (за да изтеглите бланката натиснете тук); All.22

3) държавна таксова марка от 16,00 евро;

4) Оригинал на свидетелството за правоспособност, което дава право на морското лице да изпълнява съответната длъжност, придружен от едно фотокопие.

5) 2 броя снимки за документи (актуални и напълно еднакви)

6) Моряшка книжка - оригинал и фотокопие.

7) оригинал на документ за самоличност на лицето (паспорт), придружен от едно фотокопие.

8) Капитанът на кораба следва да представи, в допълнение на предходните документи, удостоверение за познание на езика и на италианското законодателство, издадено от италианската морска администрация. Ако капитанът не разполага с такова удостоверение бива разрешено качването на италиански кораб само ако същият възложи на първи палубен офицер с италианско гражданство или на първи палубен офицер от европейската общност, който разполага с такова удостоверение, задачата да води бордовите дневници и да съставя актовете за гражданско състояние, но за период не повече от шест месеца.

9) Офицерите с длъжности различни от тези на капитана трябва да представят, в допълнение на документите по предходните точки, декларация от корабособственика, която да удостоверява познание на италианското морско законодателство и на бордовия език (бланка на декларацията може да изтеглите от тук all.14ter). Декларацията трябва да бъде придружена от фотокопие на документ за самоличност на лицето, която я е подписало.

Пълният набор от документи трябва да бъде предварително изпратен на следния мейл: consolare.sofia@esteri.it 

Важно:
Морското лице, което притежава временен Ендорсмънт, при слизането от кораба трябва да се яви в консулската служба на посолството на Италия в София за издаването на окончателния Ендорсмънт, като носи със себе си всички документи в оригинал, тъй като не може да бъде издаван друг временен Ендорсмънт.

 


901