Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

Sot_Int_Min

 

Sot_Int_Min

Международно отвличане на дете

Изразът “международно отвличане на деца” описва ситуация, в която едно малолетно лице:

o бива незаконно изведено в чужбина от страна на единия родител, който не упражнява изключителни родителски права, без никакво пълномощно;

o не бива върнато в страната на постоянно местоживеене, след пребиваване в чужбина.

Горепосоченият случай се наблюдава по-често, когато разпадането на семейството се случва при хора от различна националност, култура и традиции с юридически различия. Влияние оказва и увеличаващата се мобилност на хората и действителните съюзи.

С цел да се избегне явлението отвличане на малолетни лица при смесени двойки е уместно да:

• се информирате за действащите наредби относно поверяването на детето и правото на виждане в държавата, в която пребивава другия родител;

• бъде признато в държавата, към която принадлежи или в която пребивава другия родител, ако е възможно, съдебното решение за поверяване на детето влязло в сила в Италия (или в държавата по местоживеене) във ваша полза, или да започнете подобна процедура по поверяване на детето в същата тази държава;

• си подсигурите,  ако се наложи детето да пътува в чужбина, подписана декларация от другия родител за завръщането му в Италия на точно определена дата;

• поискате от съдията-попечител да забрани излизането в чужбина на другия родител без вашето писмено разрешение, с оглед на това да бъде спазена закрилата на малолетното лице, и се уверите че граничните власти са уведомени за тази забрана;

• се уверите дали родителят, на когото не са поверени родителските права, е вписал детето в собствения си паспорт без ваше разрешение, като по този начин поверяването на детето става равноправно, или се е сдобил с паспорт на детето от друга националност.

Като се има предвид, че отвличането и задържането на малолетно лице в чужбина представлява престъпление по смисъла на членове 574, 574 бис и 605 от наказателно процесуалния кодекс, отговорността на министерството на външните работи (главна дирекция за италианците в чужбина) и на дипломатическите и консулски представителства на Италия в случаите на малолетно лице италиански гражданин незаконно отведено в чужбина е:

a) пряка, ако държавата, в която малолетното лице е било отведено не е страна по хагската конвенция от 1980 и/или не прилага Регламент (ЕО) № 2201/2003. В този случай Министерството:

• търси най-подходящото решение;

• предоставя информация и съдейства на италианския гражданин;

• задейства дипломатическите и консулски представителства да работят по случая на място (консулско посещение на малолетното лице, диалог с месните власти и представителство по случая);

b) помощна, като съдейства на работата на Министерството на правосъдието, ако държавата, в която малолетното лице е било отведено е страна по хагската конвенция от 1980 и/или не прилага Регламент (ЕО) № 2201/2003. В този случай пряката отговорност е на Отдел правна закрила на детето към министерството на правосъдието, в качеството си на централен орган в Италия, натоварен със задачата да запознае съответната правосъдна централна власт в чужбина.

Централната власт, с която главна дирекция на италианците в чужбина поддържа постоянно сътрудничество, може да бъде съблюдавана от гражданина за да бъде задействана:

• процедура за връщане на малолетно лице;

• процедура за правото на виждане на отвлеченото дете от страна на родителя, на който не са поверени родителските права.

И в двата случая  (на пряка и помощна отговорност), дипломатическите и консулски представителства в тясно съгласие с главната дирекция за италианците в чужбина могат да:

• обърнат специално внимание за случая на местните власти или органи;

• следят работата на полицейските власти за издирването на отвлеченото малолетно лице;

• се опитат да помирят страните и да предприемат консулско посещение на малолетното лице;

• предоставят имената на местни адвокати;

• присъстват на съдебните заседания в качеството на съдебен наблюдател ако адвокатът на съответната страна по делото счете за необходимо, естествено в съответствие със закона и местните разпоредби;

• упражняват правото на съдия попечител в лицето на консула;

• съдействат на работата на централния правосъден орган, с който главна дирекция за италианците в чужбина поддържа постоянно сътрудничество.

Консулската служба може да проведе консулска среща с малолетното лице в чужбина, ако потърпевшият родител не успява да установи контакт с детето си.

Основното задължение на консулското посещение, което трябва да бъде координирано с родителя, при когото в действителност се намира детето или разрешено благодарение на посредничеството на местната власт, е това да :

• бъдат установени условията на живот и здравословно състояние на малолетния италиански гражданин, изключително и само в негов интерес;

• бъде събрана информация за социалното положение и средата в която живее малолетният гражданин, в следствие на неговото откъсване от обичайното местоживеене в Италия, или в следствие на неговото завръщане в страната на обичайно местоживеене.

Министерството на външните работи не може:

• да представлява италианския гражданин в съда;
• да предоставя финансова помощ, с изключение на случаите в които заинтересованото лице е бедно и живее в чужбина;
• да действа нарушавайки местните закони и международните правила;
• да се обръща към мест


158